Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Prosím pozorně si prostudujte naše obchodní podmínky. Pokud budete mít nějaké otázky, neváhejte se nám ozvat. Vše Vám rádi vysvětlíme.

 

 

 

1. Vymezení smluvních stran

Poskytovatelem je Akademický ústav z.ú. Karviná se sídlem Mírová 1434, 735 06, Karviná- Nové Město, IČ: 62331485, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě spisová značka U 38 (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb Poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.proskolime.cz nebo jiným způsobem (dále jen „Objednatel“).

2. Pořádání vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář nebo přednáška.

Poskytovatelem vzdělávacích akcí je společnost Akademický ústav Karviná z.ú.

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.proskolime.cz

Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora).

Výzva k provedení platby na účet společnosti je Objednateli zaslána ihned v automaticky vygenerovaném e-mailu, který současně potvrzuje přijetí jeho přihlášky. Kurzovné je nutno uhradit do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací akce v hotovosti. Po tomto datu bude Objednatel vyzván k urychlenému provedení platby, jinak bude jeho objednávka stornována.

Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 10 dní před zahájením vzdělávací akce. V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může Poskytovatel posunout termín uzávěrky přihlášek. O dodatečném podání přihlášky je nutno se informovat telefonicky nebo e-mailem na sekretariátu Poskytovatele. V případě volných míst může zájemce podat přihlášku i po termínu uzávěrky přihlášek.

Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud Objednatel neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Objednatel, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude přijat.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Poskytovatel přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení.

3. Cena vzdělávací akce

Cena vzdělávací akce je vyhlášena společně s termínem konání.

Cena vzdělávací akce je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele (www.proskolime.cz).

Cena vzdělávací akce je pro každý kurz pevně stanovená, avšak Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ji současně se změnou DPH.

4. Úhrada ceny vzdělávací akce

Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na účet Poskytovatele (č. ú. ...............) na základě pokynu automaticky vygenerovaného e-mailu po provedení objednávky nebo na základě instrukcí poskytovatele. Objednatel provede úhradu na své náklady. V případě, že Objednatel neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Poskytovatele, bude Objednateli vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

Po zaplacení příslušné částky obdrží Objednatel zprávu o jeho závazném zařazení do vzdělávací akce. Řádnou fakturu obdrží Objednatel na e-mail, který uvedl v přihlášce, do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Poskytovatele.

5. Storno poplatky

Storno poplatky se rozlišují podle typu vzdělávací akce:

 V případě všech prezenčních a distančních kurzů a seminářů jsou storno podmínky následující: Pokud Objednatel zruší účast na kurzu, nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast na kurzu méně jak 10 dnů před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Pokud Objednatel zruší účast v den konání kurzu nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování kurzu. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

 V případě pobytových seminářů jsou storno podmínky následující: Pokud Objednatel zruší účast na pobytovém semináři, nejpozději však 14 dní před jeho začátkem, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast méně jak 14 dní před začátkem pobytového semináře, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud Objednatel zruší účast 3 dny a méně před začátkem pobytového semináře nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení účastnického poplatku. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování účasti na pobytovém semináři. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

 

6. Vzdělávací akce zahrnují v základní ceně

Výuku dle osnov Poskytovatele.

Materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na www.proskolime.cz).

Pobyt a stravu (pokud je uvedeno v podmínkách pobytového semináře na www.proskolime.cz).

Provedení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na www.proskolimecz).

Vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce po úspěšném složení závěrečných zkoušek podle typu vzdělávací akce (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování na www.proskolimecz).

7. Náhradní termíny a opravné zkoušky

Pokud je podmínkou úspěšného absolvování vzdělávací akce provedení průběžných a závěrečných zkoušek, jsou náhradní termíny zkoušek stanoveny takto:

První náhradní termín průběžných měsíčních testů bude možný nejdříve 7 dní po neúspěšném testu, nejpozději však v den testu následujícího. Tento termín je součástí základní ceny vzdělávací akce.

Náhradní termín závěrečného testu bude vypsán v den závěrečného testu. Tento termín není součástí základní ceny vzdělávací akce a je zpoplatněn ??????Kč vč. DPH.

 Cena individuálního náhradního nebo opravného termínu testu je ?????? Kč vč. DPH. Náhradní termíny a místo konání zkoušek stanovuje Poskytovatel dle potřeby a provozních možností.

Pokud účastník kurzu nesloží průběžné a závěrečné testy a neobhájí závěrečnou práci (pokud je uvedeno v podmínkách úspěšného absolvování vzdělávací akce na www.proskolime.cz) do 3 měsíců ode dne termínu konání řádných závěrečných testů pro daný termín kurzu, ztrácí nárok na další náhradní termíny a opravy. 

8.Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 11. 2015 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Objednatele, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí Objednatel se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem poskytnutých v souvislosti s objednáním kurzu, a to za účelem zařazení do databáze Poskytovatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, v platném znění. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.

Akademický ústav z.ú. Karviná