Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 

Kvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (již není akreditováno)

Rekvalifikační kurz je určen všem, kdo chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo pro ty, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají certifikát. Absolvent si osvojí zásady bezpečnosti a prevence úrazů a umí poskytnout první pomoc. Zvládne péči o nemocné dítě v domácím ošetřování. Také vede dítě k základním hygienickým návykům a zná zásady zdravého životního stylu dle různých věkových kategorií. Uplatňuje metody a formy pedagogické práce, dokáže organizovat různé typy her, vybírat správné vzdělávací a výchovné pomůcky a uplatňovat vhodné výchovné a vzdělávací metody. Umí řešit nepříznivé situace z pedagogicko-psychologického hlediska. Absolvent zná etické principy chůvy a vede dítě k morálním hodnotám, dodržuje hygienické pravidla při práci s dítětem. Orientuje se v pracovněprávní vztahu uplatnitelných v pozici chůvy. Součástí kurzu je příprava absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona 179/2006 Sb.

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet tým erudovaných lektorů a praxe bude probíhat v zařízeních, které s námi spolupracují v rámci akreditace.
lektor kurzu

OBSAH KURZU 

 • Zásady bezpečnosti a prevence úrazů (zajištění bezpečnosti dětí aj.)
 • Poskytování první pomoci dítěti (resuscitace a poskytnutí první pomoci)
 • Péče o nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Hygienické návyky (vedení dětí k hygieně, denní režim)
 • Zásady správného životního stylu dítěte (výživa, pohybové aktivity, jídelníček)
 • Formy pedagogické práce (hry, výběr vhodné hračky, vzdělávací aktivity aj.)
 • Nepříznivé výchovné situace (agresivní a hyperaktivní děti atd.)
 • Vývojové etapy dítěte (vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách dítěte)
 • Etické principy při práci chůvy (zásady chování, hygiena, etika)
 • Pracovněprávní vztahy (legislativa, písemné smlouvy, daně aj.)
 • Provozní a hygienická pravidla (vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory)
 • Praxe v předškolních zařízeních
 • Zkouška u autorizované osoby

ROZSAH KURZU

 • 120 hodin teoretická část
 • 40 hodin praktická část

FORMA STUDIA

 • prezenční 
PODMÍNKY PŘIJETÍ
 • dovršení 18 let
 • dokončeno min. základní vzdělání
 • trestní bezúhonnost
 • bez logopedicke vady