Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

JARNÍ TERMÍN: březen 2024

pro přihlášení nás kontaktujte

Tento kurz je akreditován u MPSV ČR

A2023/0848-PK

KVALIFIKAČNÍ KURZ je určen zájemcům o práci v sociálních službách, kteří si dalším vzděláním doplní kvalifikaci. Cílem kurzu je získání odborné způsobilosti nutné k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/20016 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Účastníci vzdělávacího programu si doplní vzdělání, získají nové znalosti, vědomosti, dovednosti, čímž po úspěšném ověření znalostí splní podmínky kvalifikační úrovně.

Odborná praxe je vykonávána v:

 • zařízeních poskytujíc sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. §116 odst. 5 písm. 
 • domovech s pečovatelskou službou
 • domovech pro seniory
 • nízkoprahových zařízeních
 • domovech se zvláštním režimem pro mentálně postižené

 

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet tým erudovaných lektorů a praxe bude probíhat v zařízeních, které s námi spolupracují v rámci akreditace.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standarty kvality
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • Základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje zdraví nebo život, pravidla šetrné sebeobrany
 • Odborná praxe na specializovaném pracovišti v rozsahu 30 hodin

ROZSAH KURZU

 • 100 hodin teoretická část
 • 50 hodin praktická část

FORMA STUDIA

 • prezenční 
 • výuka probíhá 2x týdně zpravidla v úterý a ve čtvrtek v dopoleních/odpoledních hodinách
PODMÍNKY PŘIJETÍ
 • dovršení věku 18 let
 • ukončené základní vzdělání (účastník stvrzuje podpisem čestného prohlášení)
 • dobrý zdravotní stav - posouzení zdravotní způsobilosti potvrzené lékařem
 • očkování proti virové hepatitidě typu B dle vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb. (není podmínkou účasti v kurzu, ale na praxi a v dalším zaměstnání může být vyžadováno)
 • trestní bezúhonnost (účastník stvrzuje podpisem čestného prohlášení)